Index: key.c
===================================================================
--- key.c	(revision 91)
+++ key.c	(revision 92)
@@ -70,6 +70,7 @@
   {
   raydium_console_get_string[i]=key;
   raydium_console_get_string[i+1]=0; 
+  raydium_console_cursor_blink=1;
   }
  }
 else