Index: reg_api.c
===================================================================
--- reg_api.c	(revision 820)
+++ reg_api.c	(revision 821)
@@ -46,6 +46,7 @@
 PHP_v_v(raydium_rendering_displaylists_enable);
 PHP_v_v(raydium_rendering_displaylists_disable);
 PHP_v_ffff(raydium_render_lightmap_color_4f);
+PHP_v_f(raydium_render_fps_limit);
 
 // window.c
 PHP_v_v(raydium_window_view_update);
@@ -237,6 +238,7 @@
 raydium_register_function(C2PHP(raydium_rendering_displaylists_disable),"raydium_rendering_displaylists_disable");
 raydium_register_function(C2PHP(raydium_render_lightmap_color_4f),"raydium_render_lightmap_color_4f");
 raydium_register_variable(&raydium_render_fps,RAYDIUM_REGISTER_INT,"raydium_render_fps");
+raydium_register_function(C2PHP(raydium_render_fps_limit),"raydium_render_fps_limit");
 
 // window.c / projection
 raydium_register_function(C2PHP(raydium_window_view_perspective),"raydium_window_view_perspective");