Index: sound.c
===================================================================
--- sound.c	(revision 860)
+++ sound.c	(revision 861)
@@ -106,8 +106,10 @@
  raydium_sound_verify("setting source pitch");
 alSourcef(raydium_sound_source[src],AL_GAIN,1.0f);         //SETS SOURCE GAIN
  raydium_sound_verify("setting source gain");
- alSourcef(raydium_sound_source[src],AL_REFERENCE_DISTANCE,raydium_sound_DefaultReferenceDistance);
+ alSourcef(raydium_sound_source[src],AL_REFERENCE_DISTANCE,1.f);
  raydium_sound_verify("setting source reference distance");
+ alSourcef(raydium_sound_source[src],AL_ROLLOFF_FACTOR,1.f/raydium_sound_DefaultReferenceDistance);
+  raydium_sound_verify("setting source rolloff factor");
 alSourcefv(raydium_sound_source[src],AL_POSITION,srcPos);     //SETS SOURCE POSITION
  raydium_sound_verify("setting source position");
 alSourcefv(raydium_sound_source[src],AL_VELOCITY,srcVel);     //SETS SOURCE VELOCITY